Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo


22.04.2016 r. od godziny 09:00
nastąpi publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifkowanych do danego przedszkola/oddziału „0” w szkole podstawowej, natomiast 05.05.2016 r. od godziny 09:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


Od 09.05.2016 roku od godziny 08:00 rozpocznie się REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA. Na tym etapie rekrutacji rodzice będą mogli składać, za pośrednictwem systemu elektronicznego,  wnioski do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice do  dnia 13.05.2016 roku do godziny 16:00.

Tych z Państwa, którzy chcą, aby ich dziecko/dzieci wzięło/-y udział w REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ do przedszkoli publicznych oraz oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, na rok szkolny 2016/2017, zapraszamy na stronę:

https://uzupelniajaca-katowice.nabory.pl 

Na podanej stronie, w wyżej wymienionym terminie, znajdą Państwo również oferty placówek oraz  informacje o wolnych miejscach w rekrutacji uzupełniającej. 

UWAGA: Należy przypomnieć, że po zakończeniu całego procesu rekrutacyjnego (rekrutacja podstawowa i uzupełniająca) zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola publicznego podejmuje Dyrektor przedszkola na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, złożonego przez rodziców do wybranego przedszkola,bez pośrednictwa systemu elektronicznego. System ten od momentu zakończenia naboru uzupełniającego nie będzie już aktywny.


Rekrutacja ID: 110; Wersja: 6.128.260.845