Niezalogowany
zmień rozmiar:

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1.

Na czym będzie polegało udostępnienie „on – line” wyników rekrutacji?

Odpowiedź:

Jednym z etapów wprowadzania danych do systemu jest założenie przez rodzica hasła dostępowego. Hasło to w powiązaniu z numerem PESEL dziecka umożliwi w dniu ogłoszenia wyników zalogowanie się do systemu na stronie i sprawdzenie czy i gdzie dziecko zostało przyjęte. Logowanie umożliwi sprawdzenie wyników WYŁĄCZNIE dla własnego dziecka.

Oprócz sprawdzania wyników „on – line” rodzic będzie mógł udać się osobiście do placówki i tam uzyskać informację o wyniku naboru (dotyczy szczególnie osób, które nie będą mieć możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem Internetu).

Pytanie 2.

Wprowadziłem dane dziecka ale popełniłem błąd, którego obecnie (po zatwierdzeniu wniosku) nie mogę już poprawić. W jaki sposób możliwe jest zmodyfikowanie podanych przeze mnie danych w systemie?

Odpowiedź:

Należy udać się do placówki pierwszego wyboru i poprosić o skorygowanie niepoprawnych informacji osobę wyznaczoną do obsługi systemu NABO. Po dokonaniu korekty wniosek powinien być ponownie wydrukowany, podpisany i złożony w placówce.

Pytanie 3.

Wielodzietność oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. Które dzieci zalicza się do członków rodziny?

Odpowiedź:

Pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko;


Pytanie 4.

Czy w postępowaniu rekrutacyjnym znaczenie będzie miała kolejność zgłoszeń (elektronicznego wypełnienia i/lub dostarczenia w wersji papierowej do placówki) ?

Odpowiedź:

Kolejność zgłoszeń nie będzie miała znaczenia. Przyjęcia do przedszkola będą uzależnione od spełnienia ustalonych kryteriów postępowania rekrutacyjnego.

Pytanie 5.
Jaka jest różnica pomiędzy zakwalifikowaniem się dziecka do przedszkola a jego przyjęciem do przedszkola? Kiedy dziecko zostaje przyjęte?

Odpowiedź:
Zakwalifikowanie się do przedszkola oznacza, że dla Państwa dziecka jest miejsce w wybranym przedszkolu. Aby dziecko było ostatecznie zapisane, należy udać się do przedszkola i u dyrektora złożyć oświadczenie woli zapisania. Można przyjąć, że dziecko zakwalifikowane zostanie przyjęte, jeśli rodzic złoży odpowiedni dokument w przedszkolu.

Pytanie 6.
Czy wniosek o przyjęcie i inne dokumenty muszę dostarczyć osobiście czy wystarczy złożenie wniosku w przedszkolu?

Odpowiedź:
Wniosek jest składany elektronicznie, tzn. po jego wypełnieniu w systemie wniosek trafia automatycznie do Przedszkola. Jest jednak konieczne wydrukowanie wniosku i jego własnoręczne podpisanie i dostarczenie do przedszkola. Inne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów należy dostarczyć do Przedszkola w formie papierowej.

Pytanie 7.

Jak wygląda rekrutacja, w sytuacji, gdy na jedno wolne miejsce ostatecznie jest więcej chętnych z identyczna liczbą punktów? Jak podejmowana jest decyzja?

Odpowiedź:
W takiej sytuacji najbardziej sprawiedliwa metodą jest tak zwana metoda losowa. System na podstawie algorytmu losowego przydziela dzieciom punkty, każdemu dziecku inną wartość. Na tej podstawie odbywa się przydzielenie do listy zakwalifikowanych. Ta metoda wydaje się najbardziej sprawiedliwa i oparta na równych szansach dla każdego dziecka.

Pytanie 8.
Czy można wybrać wyłącznie jedno przedszkole podczas rekrutacji i nie wskazywać 2 kolejnych? Jakie są tego konsekwencje?

Odpowiedź:
Jest to możliwe. Rodzic ma prawo wybrać od jednego do trzech przedszkoli, ze wskazaniem priorytetów. Należy jednak pamiętać, że wybranie wyłącznie jednego przedszkola może spowodować, że jeżeli dziecko nie zakwalifikuje się do tego jednego wybranego przedszkola, nie będzie wówczas miało szans zakwalifikowania się do innych w pierwszym terminie rekrutacyjnym. Będzie mogło jednak uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.

Pytanie 9.
Czy mogę zmienić kolejność przedszkoli na liście preferencji. Wybrałam przedszkole A na pierwszym miejscu, a teraz chce aby było na 2 miejscu.

Odpowiedź:
Można to zmienić zanim wniosek zostanie zatwierdzony w przedszkolu.

Rekrutacja ID: 114; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 287;